Niezapłacone rachunki? Sprawdź, kiedy mogą odłączyć ci prąd!

Obecnie nie wyobrażamy sobie życia bez prądu. Towarzyszy nam w wielu codziennych czynnościach i nawet krótkotrwałe przerwy w jego dostawie, są w stanie bardzo utrudnić nasze funkcjonowanie w gospodarstwie domowym czy firmie. Wstrzymanie dostawy prądu to coś, czego każdy z nas chciałby w swoim życiu uniknąć. Istnieją jednak sytuacje, w których odłączenie prądu może stać się rzeczywistością. 

Są trzy powody, które mogą skutkować wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Wadliwa i niebezpieczna instalacja elektryczna to pierwszy powód, drugi to kradzież prądu a trzeci powód to niezapłacenie w terminie rachunku za dostarczoną energię elektryczną. Różne mogą być przyczyny braku terminowej zapłaty za prąd. Warto jednak pamiętać, że prawo energetyczne w artykule 6 jest jednoznacznie określa kwestię wstrzymania dostaw energii elektrycznej.  Jeśli „odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności”, przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo wstrzymać dostarczanie energii. Odcięcie licznika – tak zwyczajowo nazywa się ta kosztowna dla odbiorcy procedura. Opłata za ponowne przyłączenie do sieci to około 100 złotych. Dodatkowo dochodzą jeszcze odsetki za zwłokę i koszty ewentualnych monitów. 

Konsekwencje nieterminowej zapłaty za prąd

Najbardziej dotkliwą konsekwencją nieterminowej zapłaty za prąd jest odcięcie zasilania. Bez prądu nie może normalnie funkcjonować żadna firma, żadne gospodarstwo domowe. Zgodnie z duchem ustawy Prawo energetyczne, sprzedawcy energii stosują podobne procedury w przypadku nieterminowej zapłaty za energię elektryczną. Wypadki losowe lub zwykłe zapominalstwo są często przyczynami nieterminowych zapłat. W przypadku braku zapłaty w terminie sprzedawca energii przysyła monit z nową datą uregulowania należności. Jeśli nadal nie płacisz otrzymasz powiadomienie z kolejnym terminem płatności. Konsekwencją dwukrotnego przypomnienia o niezapłaconym rachunku za prąd jest wysłanie przez sprzedawcę ostatecznego zawiadomienia o nakazie zapłaty za energię elektryczną. Wyznaczony zostaje 14-dniowy termin zapłaty oraz informacja o konsekwencjach nieuregulowania faktury za prąd. Jeśli zobowiązanie nadal pozostanie nieuregulowane sprzedawca ma prawo wstrzymać dostawę energii. 

Odcięcie prądu z powodu braku zapłaty

Sprzedawca prądu, który wyczerpał już wszystkie możliwości upomnienia się o swoje pieniądze, zgodnie z obowiązującym prawem może przekazać dystrybutorowi polecenie zawieszenia dostawy energii elektrycznej z powodu braku zapłaty. Zawieszenie dostawy prądu przeważnie następuje po 30 dniach od upływu pierwszego terminu płatności. Takie wydłużenie terminu płatności daje możliwość wywiązania się ze swoich zobowiązań odbiorcom mającym przejściowe problemy finansowe. Sprzedawcy prądu w swoich regulaminach określają procedury w przypadku braku zapłaty za prąd. Przykładowo sprzedawca prądu Po Prostu Energia występuje do OSD o zaniechanie zasilania po 1,5 miesiąca od terminu płatności za fakturę.

Brak zapłaty za prąd konsekwencje dla firm

Brak zasilania uniemożliwia działalność firmy. Demontaż i ewentualne założenie nowego licznika to dodatkowe koszty – opłaty związane z przyłączeniem, odsetki za zwłokę i koszty monitów. Terminowe płacenie rachunków za prąd to możliwość łatwiejszego planowania wydatków.